LA GEOSFERA

Activitats

1. Col·loca al seu lloc els noms de les capes de la Terra:

2. Posa’t a prova i respon aquestes preguntes sobre la geosfera:

0%

La geosfera

1. Quins desastres naturals poden produir els moviments de la litosfera?

2. Sobre què llisquen les plaques tectòniques?

3. A quina capa vivim els humans?

4. Quins són els metalls més abundants en el nucli de la Terra?

5. Quina és la capa més gran de totes i que suposa un 85% de la massa de la Terra?

6. Quines capes componen la litosfera?

7. Quina és la capa més calenta de totes?

0%

3. Col·loca al seu lloc els noms de les parts del volcà: