LA GEOSFERA

Activitats

1. Col·loca al seu lloc els noms de les capes de la Terra:

2. Posa’t a prova i respon aquestes preguntes sobre la geosfera:

0%

La geosfera

1. A quina capa vivim els humans?

2. Sobre què llisquen les plaques tectòniques?

3. Quins són els metalls més abundants en el nucli de la Terra?

4. Quins desastres naturals poden produir els moviments de la litosfera?

5. Quina és la capa més gran de totes i que suposa un 85% de la massa de la Terra?

6. Quines capes componen la litosfera?

7. Quina és la capa més calenta de totes?

0%

3. Col·loca al seu lloc els noms de les parts del volcà: