L'ATMOSFERA

Activitats

1. Col·loca al seu lloc els noms de les capes de l’atmosfera i els seus elements:

2. Posa’t a prova i respon aquestes preguntes sobre l’atmosfera:

0%

L'atmosfera

1. A quina capa es troba l'Estació Espacial Internacional?

2. A quina capa es destrueixen la majoria de meteors que entren en l'atmosfera?

3. A quina capa es produeixen les aurores boreals?

4. Quins són els gasos més abundants en l'atmosfera?

5. Si agafes un avió per anar de viatge, per quina capa passaràs?

6. Des de quina capa cau l'aigua de la pluja?

7. A quina capa es troba la capa d'ozó?

0%