FORCES I MÀQUINES

Activitats

1. La força:

2. Les màquines: