LES FORCES

La força és allò que és capaç de deformar, moure, accelerar, frenar o canviar la direcció d’un cos. És a dir, és allò que afecta la forma i el moviment de les coses empenyent-les o estirant-les en alguna direcció.

La força pot ser:

DE CONTACTE

La força és per contacte quan allò que l’aplica entra en contacte amb allò que la rep.

A DISTÀNCIA

La força és a distància quan allò que realitza la força està separat d’allò que la rep.

FORCES A DISTÀNCIA

Algunes forces a distància són:

LA GRAVETAT

La força de la gravetat es produeix quan un cos n’atrau a un altre cap a ell.

Tots els objectes tenen força gravitatòria, però és més notable quan les coses són massivament grans, com els planetes o els estels.

La Terra atrau tots els objectes i éssers vius que l’habiten a causa de la seva força gravitatòria.

LA FORÇA ELÈCTRICA

És la força que es produeix entre dos cossos carregats elèctricament. Els efectes de l’electricitat estàtica són produïts per aquesta força. Per exemple, quan et pentines amb una pinta de plàstic i els cabells s’hi enganxen, és degut a la força elèctrica.

EL MAGNETISME

És la força que exerceixen els imants sobre altres materials ferromagnètics (com el ferro, el níquel i el cobalt), atraient-los o repel·lint-los segons la seva orientació.